DA LI ZNATE KO SU MLADI?

Iako postoje različita tumačenja, prema važećem Zakonu o mladima, mladi, odnosno omladina (youth) su sve osobe od navršenih 15 do navršenih 30 godina.

Zakon o mladima (engl. Law on Youth) uređuje mere i aktivnosti koje preduzimaju Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinice lokalne samouprave u cilju unapređenja društvenog položaja mladih i stvaranja uslova za ostvarivanje potreba i interesa mladih u svim oblastima koje su od interesa za mlade. Trenutno važeći zakon je stupio na snagu 2011. godine. Zakon o mladima ima za cilj stvaranje uslova za podršku mladima u organizovanju, društvenom delovanju, razvoju i ostvarivanju potencijala, na dobrobit pojedinca i društva. Zakon precizira specifičnosti omladinske politike i omladinskog sektora i definiše uloge aktera u oblasti omladinske politike. Neki od osnovnih principa na kojima se zasniva ovaj zakon su sistematska podrška mladima, jednake šanse, jačanje mladih i njihove pozicije u društvu, aktivno učešće mladih i društvena odgovornost itd. Za sprovođenje Zakona o mladima odgovorni su pre svega Vlada RS, odnosno resorno ministarstvo za mlade RS u saradnji sa drugim ministarstvima i institucijama na republičkom nivou, a na lokalnom nivou odgovornost za realizaciju počiva na IV AP Vojvodine i JLS.

Detaljnije o omladinskoj politici i njenim akterima možete pronaći u Rečniku omladinske politike koji predstavlja  prvi dokument koji objedinjuje i definiše različite pojmove u ovoj oblasti. Razvile su ga: Nacionalna asocijacija kancelarija za mlade, Krovna organizacija mladih Srbije i Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada, u saradnji sa Ministarstvom omladine i sporta.

Ostavite odgovor