Jedinstvena evidencija udruženja za mlade

[title h6=““]

Poziv za upis u Jedinstvenu evidenciju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza
U cilju sprovođenja Zakona o mladima („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 50/11), usvojen je Pravilnik o sadržini i načinu vođenja Jedinstvene evidencije udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza kojim se uređuje postupak evidentiranja udruženja i saveza koji deluju u oblastima omladinskog sektora. Jedinstvena evidencija se vodi radi organizovanog i sistematskog praćenja stanja u oblastima omladinskog sektora i praćenja sprovođenja omladinske politike.
Pravilnik o Jedinstvenoj evidenciji,je objavljen u „Službenom glasniku Republike Srbije“ br. 1/12 . U vezi sa tim, od naročitog značaja je činjenica da će za dodelu sredstava iz državnog budžeta namenjenih ostvarivanju javnog interesa u referentnoj oblasti moći da konkurišu samo ona udruženja i savezi koji su prethodno evidentirani kod Ministarstva, u skladu sa Pravilnikom.
Budući da Pravilnik stupa na snagu 19. januara 2012. godine, pozivaju se sva zainteresovana udruženja i savezi da, počev od navedenog datuma, podnesu Ministarstvu prijavu za upis u Jedinstvenu evidenciju. Prijava se podnosi poštom ili neposredno na pisarnici Ministarstva, ul. Mihaila Pupina br. 2 11070 Novi Beograd. Na koverti je potrebno naznačiti „EVIDENCIJA UDRUŽENJA MLADIH, UDRUŽENJA ZA MLADE I NJIHOVIH SAVEZA“. Prijavu je potrebno podneti i u elektronskom obliku.
Uz prijavu je potrebno dostaviti i kopiju rešenja o upisu udruženja/saveza u nadležni registar i kopiju izvoda iz statuta u kome su navedeni ciljevi udruženja/saveza overenu kod nadležnog opštinskog ili drugog organa.
Savezi koji ispunjavaju uslove za sticanje statusa krovnog saveza uz prijavu dostavljaju i izjavu zastupnika saveza kojom se potvrđuje da savez okuplja najmanje 2000 individualnih, jednom upisanih članova, od kojih je najmanje dve trećine mladih.
Ovde možete preuzeti Obrazac za prijavu, Pravilnik o jedinstvenoj evidenciji i Zakon o mladima:
1. Zakon o mladima

2. Pravilnik o sadržini i načinu vođenja jedinstvene evidencije udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza.

3. Prijava za upis u jedinstvenu evidenciju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza

[/title]

Ostavite odgovor