KONKURS za finansiranje OMLADINSKIH VOLONTERSKIH PROJEKATA MLADI SU ZAKON

Resurs centar za Braničevski i Podunavski okrug, Omladina JAZAS-a Požarevac, u saradnji sa Kancelarijom za mlade Smederevska Palanka, Mladim istraživačima Srbije, Odredom izviđača „10. oktobar“ Velika Plana, Gradom Požarevcem, Opštinom Veliko Gradište, Regionalnom razvojnom agencijom Braničevo-Podunavlje, JU Direkcijom za omladinu i sport Petrovac na Mlavi,  Turističkom organizacijom Golubac  i uz finansijsku podršku Ministarstva omladine i sporta, u okviru programa MLADI SU ZAKON raspisuje

KONKURS

za finansiranje

OMLADINSKIH VOLONTERSKIH PROJEKATA

U CILjU PODSTICANjA AKTIVIZMA I VOLONTIRANjA MLADIH

_____________________________________________________________________

Ako ste kreativni, hrabri, humani, ako želite da omogućite kvalitetniji život vršnjacima, mladima, ali i drugim sugrađanima u svojoj lokalnoj zajednici i imate između 15 i 30 godina, učestvujte u programu MLADI SU ZAKON koji se realizuje devetu godinu zaredom u cilju podsticanja aktivizma i volontiranja mladih širom Srbije!

TEME KONKURSA:

Konkurs je namenjen vama, kreativnim mladim ljudima, koji kroz aktivno učešće i volontersko angažovanje želite da u svojoj lokalnoj sredini:

 • Učestvujete u uređenju javnih prostora u kojima mladi provode slobodno vreme ili drugih prostora od javnog interesa i/ili organizujete aktivnosti za lokalnu zajednicu, a naročito za mlade u tim prostorima.
 • Učestvujete u akcijama zaštite životne sredine (npr. kampanje za skretanje pažnje na uočeni problem, promotivne akcije čišćenja i uređenja javnih površina, edukacije o zaštiti životne sredine…).
 • Promovišete međugeneracijsku saradnju (aktivnosti koje organizujete mogu da uključe i mlađe, odnosno starije od vas, npr. radionice sa predškolcima…).
 • Promovišete razumevanje, toleranciju i jednake šanse za sve mlade (neka vaše aktivnosti budu otvorene za sve, uključite mlade iz različitih manjinskih i etničkih grupa, mlade sa teškoćama u razvoju…).
 • Promovišete zdrave i bezbedne stilove života (npr. aktivnosti u prirodi, kampanje o reproduktivnom zdravlju, o bezbednosti na internetu, edukativne radionice o prevenciji vršnjačkog nasilja i slično…).
 • Organizujete IKT edukaciju (IKT – informacione i komunikacione tehnologije, tj. aktivnosti usmerene ka vašim vršnjacima, starijima…)
 • Promovišete solidarnost i humanost (prema socijalno ugroženim grupama, osobama sa invaliditetom, migrantima i drugim ugroženim grupama).

ŠTA SU OMLADINSKI VOLONTERSKI PROJEKTI (OVP)?

Pod omladinskim volonterskim projektima se podrazumevaju kratkoročne volonterske aktivnosti koje doprinose pozitivnim promenama u lokalnoj zajednici i koje pružaju odgovor na probleme i potrebe društva, a koje realizuju mladi uzrasta 15 do 30 godina. Aktivnosti u OVP su otvorene za sve mlade ljude bez obzira na poreklo, pol, nacionalnost ili drugu osobenost, neprofitne su i u skladu sa Zakonom o mladima i Nacionalnom strategijom za mlade.

KO MOŽE DA SE PRIJAVI?

Na konkurs se mogu prijaviti udruženja mladih[1] i neformalne omladinske grupe sastavljene od najmanje pet članova, kao što su đački ili studentski parlamenti, razne omladinske sekcije i druge grupe mladih sa područja  Braničevskog i Podunavskog okruga. Neformalne omladinske grupe moraju imati minimum jednu punoletnu osobu.

IZNOS SREDSTAVA, VREME PRIMENE I FINANSIRANjA PROJEKATA

Predloženi omladinski volonterski projekti bi trebalo da budu sprovedeni u periodu od 29. oktobra 2018. do 20. januara 2019. godine.

Vrednost jednog omladinskog volonterskog projekta može iznositi između 30.000,00 i 100.000,00 dinara.

Još nekoliko važnih napomena za vas:

 • Organizator konkursa zadržava pravo da novčani iznos sredstava potrebnih za realizaciju projekata kroz pregovore sa podnosiocem obrasca za pisanje predloga omladinskog projekta umanji, ukoliko proceni da je predloženi iznos sredstava nepotreban za njihovu realizaciju.
 • Prihvatljivi troškovi su svi oni troškovi koji su neophodni za primenu omladinskih volonterskih projekata i direktno doprinose ostvarivanju planiranih rezultata.
 • Troškovi koji neće biti finansirani iz budžeta projekta su: honorari učesnika, kupovina tehničke opreme, kupovina ili štampanje promotivnih materijala kojima se narušava zdravlje ili se promoviše neprihvatljiv stil života.

VREDNOVANjE OMLADINSKIH VOLONTERSKIH PROJEKATA

 • Javni interes omladinskog volonterskog projekta (tačka 2.1. obrasca) – maksimalno 10 bodova od 100
 • Broj mladih uključenih u omladinski volonterski projekat (tačka 2.2. obrasca) – maksimalno 20 bodova od 100
 • Ostvarivost omladinskog volonterskog projekta (tačka 2.3. obrasca) – maksimalno 20 bodova od 100
 • Mogućnost finansiranja (tačka 3 obrasca) – maksimalno 10 bodova od 100
 • Očekivani rezultati, uticaj na ciljnu grupu, inovativnost i održivost omladinskog volonterskog projekta  (tačka 4 obrasca) – maksimalno 40 bodova od 100

KAKO DA SE PRIJAVITE?

Pošaljite popunjen OBRAZAC za pisanje predloga ideje omladinskog volonterskog projekta do 04. oktobra 2018. godine na email: konkurs@jazaspozarevac.org  ili poštom na sledeću adresu: Omladina JAZAS-a Požarevac, Stari korzo 36/22, 12000 Požarevac , sa naznakom: „MLADI SU ZAKON – prijava na konkurs“.

Ukoliko vaš predlog projektne ideje prođe administrativnu proveru i bude pozitivno ocenjen od strane Komisije, ulazite u narednu fazu koja podrazumeva razvijanje projektne ideje u konačan predlog omladinskog volonterskog projekta. Tu vam resurs centar pomaže tako što će vam pružiti mentorsku podršku da unapredite projektnu ideju i razvijete konačan predlog projekta koji šaljete resurs centru najkasnije do 25. oktobra 2018. godine.

KONAČAN ODABIR PROJEKATA KOJI SE FINANSIRAJU

Nakon dostavljanja konačnog predloga projekta, komisija koju formira Resurs centar za Braničevski i Podunavski okrug odabraće najmanje 8 omladinskih volonterskih projekata koji će biti finansirani u Braničevskom i Podunavskom okrugu.

Konačni rezultati konkursa, odnosno predlozi OVP koji će biti finansirani biće objavljeni do 29. oktobra 2018. godine.

Sve učesnike konkursa Resurs centar za Braničevski i Podunavski okrug će obavestiti o rezultatima, a lista udruženja mladih i neformalnih omladinskih grupa čiji će omladinski volonterski projekti biti finansirani biće objavljena na sajtu Resurs centra www.jazaspozarevac.org, zatim na sajtu Ministarstva omladine i sporta www.mos.gov.rs, omladinskom portalu www.mladisuzakon.rs, kao i sajtu Nacionalnog programa volontiranja mladih www.kampovi.mis.org.rs.

Svim odabranim udruženjima mladih i neformalnim omladinskim volonterskim grupama biće obezbeđena tehničko-stručna i finansijska podrška od strane Resurs centra za Braničevski i Podunavski okrug.

[1] Udruženje mladih mora biti upisano u Jedinstvenu evidenciju Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije

Ostavite odgovor