Omladina JAZAS-a Požarevac, je nevladina, humanitarna, neprofitna organizacija, koja je počela sa radom 25. aprila 1997. godine, a zvanično registrovana 23. novembra 1998. godine sa ciljem da prevenira širenje HIV/side i pruža psiho-socijalnu pomoć osobama koje žive sa HIV/sidom.

Uz konstantno unapređenje rada i razvoj kapaciteta, Omladina JAZAS-a Požarevac je edukovala preko 15 800 mladih ljudi Srbije, ima kancelariju u Požarevcu, a radne i mobilne timove u Smederevu, Smederevskoj Palanci, Velikom Gradištu i Petrovcu na Mlavi. Omladina JAZAS-a Požarevac ima preko 80 aktivnih članova, većinom mlađih od 30 godina. Omladina JAZAS-a Požarevac je u svom dosadašnjem radu sarađivala sa svim uzrastima mladih ljudi, od osnovne škole do fakulteta, sa mladima koji ne studiraju, zaposlenima, nezaposlenima, romima, seksualnim radnicima, vojnicima, medicinskim osobljem, sportistima, decom bez roditeljskog staranja, policijom, novinarima, izbeglim i interno raseljenim licima, osobama na izdržavanju zatvorskih kazni…Sarađuje sa svim relevantnim institucijama u ovom delu Srbije kao i na republičkom nivou, a pomogla je osnivanje i rad mnogih drugih organizacija i bila prepoznata kao lider kako po programima tako i po ponašanju. Ozbiljnost rada Omladina JAZAS-a Požarevac jeste i potvrda saradnje sa lokalnim samoupravama i ostalim institucijama sistema (škole, više škole, fakulteti, zdravstveni centri, vojska, policija, kazneno popravni zavodi), kao i NVO sektorom u celoj Srbiji.

Naša misija: Omladina JAZAS-a Požarevac je neprofitno, nestranačko, nezavisno i humanitarno udruženje građana koje kroz timski rad i istrajnost nastoji da unapredi i neguje zdravlje mladih i doprinese razvojucivilnog društva.
Naša vizija je tolerantna  zajednica u kojoj su nosioci ključnih društvenih aktivnosti zdravi i aktivni mladi ljudi.


Ciljevi Omladine JAZAS-a Požarevac su:
1. Očuvanje i unapređenje zdravlja mladih i suzbijanje rizika i faktora poremećaja zdravlja, kroz oblasti: prevencije HIV/side i ostalih PPI, reproduktivnog zdravlja mladih, prevencije bolesti zavisnosti, zaštite i očuvanja životne sredine, izgradnje i razvijanja zdravih stilova života među mladima.
2. Unapređenje i negovanje zdravlja i kvaliteta života marginalizovanih i osetljivih grupa: Roma, osoba sa invaliditetom, osoba koje žive sa HIV/sidom, LGBT populacije (lezbijke, homo-seksualci, bi-seksualci i trans-seksualci), komercijalnih seksualnih radnika/ca, zatvoreničke populacije, izbeglih i interno raseljenih lica, dece bez roditeljskog staranja itd.
3. Podrška i unapređenje rada nevladinih organizacija
4. Podrška i razvoj pojedinaca (mladih lidera, talenata) koji će svojim radom doprineti ili doprinose ostvarivanju ciljeva Omladine JAZAS-a Požarevac
5. Unapređenje rodne ravnopravnosti
6. Razvoj sela i ruralnih sredina u oblastima delovanja organizacije
Omladina JAZAS-a Požarevac deluje na teritoriji Republike Srbije samostalno i članstvom u mreži Omladine JAZAS-a Srbije i saradnjom sa drugim nevladinim organizacijama i institucijama.
Naša vizija je tolerantna  zajednica u kojoj su nosioci ključnih društvenih aktivnosti zdravi i aktivni mladi ljudi.
U odnosu na ukupan broj aktivnih članova Omladine JAZAS-a Požarevac koji iznosi 45, mladi starosti između 15 i 30 godina čine 90%.

Kako funkcionišemo?
Organ upravljanja Omladinom JAZAS-a Požarevac je Skupština Omladine JAZAS-a Požarevac.
Predsednik skupštine Omladine JAZAS-a Požarevac je Prim. dr Zorica Mitić, direktorka Zavoda za javno zdravlje Požarevac
Skupštinu čine svi punoletni članovi Omladine JAZAS-a Požarevac.
Izvršni odbor Omladine JAZAS-a Požarevac je kolektivni izvršni organ Skupštine koji, između dve sednice Skupštine, rukovodi radom Omladine JAZAS-a Požarevac i odlučuje o svim pitanjima iz svoje nadležnosti u skladu sa Zakonom i odredbama Statuta Omladine JAZAS-a Požarevac.
Radom Izvršnog odbora Omladine JAZAS-a Požarevac rukovodi predsednik Izvršnog odbora koga bira Skupština Omladine JAZAS-a Požarevac.

Predsednik Izvršnog odbora Omladine JAZAS-a Požarevac je Zoran Jović.

Izvršni odbor Omladine JAZAS-a Požarevac ima pet članova koje bira Skupština.
Članovi izvršnog odbora su:

Dr Miloš Bogovac, potpredsednik
Radoslav Momirović, generalni sekretar
Milan Mladenović, član
Ivana Uhlarik, članica

Omladina JAZAS-a Požarevac ima Izvršnog direktora – Borisav Ilić